Topic outline

 • Witamy w Interculturality!

  Różnorodność kulturową można zdefiniować jako „istnienie dwóch lub więcej osób pochodzących z różnych kultur w obrębie jednej grupy lub organizacji”. Podłoże kulturowe jest ważnym czynnikiem przy tworzeniu grup roboczych i zarządzaniu nimi, ponieważ wpływa na sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcje i radzą sobie z konfliktami. Zarówno organizacje, jak i członkowie zespołu muszą być w stanie dostosować się do indywidualnych różnic i posiadać umiejętność pracy zespołowej, aby osiągnąć wspólne cele. Wiele badań w obszarze zróżnicowanych kulturowo zespołów wykazało, że różnorodność może być „mieczem obosiecznym”.

  Zespoły zróżnicowane kulturowo prezentują szereg korzyści, takich jak zwiększona innowacyjność, kreatywność i zdolność rozwiązywania problemów. Jednocześnie stwarzają również okazję do większych nieporozumień, które mogą wpłynąć na społeczne i zadaniowe funkcje zespołu, powodując straty. W konsekwencji, różnorodność kulturowa sama w sobie nie wygeneruje korzyści z heterogenicznych zespołów kulturowych. To nauka efektywnej pracy z różnorodnością kulturową pozwoli zespołowi na realizację tych korzyści, które są określone w Strategii Gospodarczej UE.

  Projekt „Interculturality: Rozwój kompetencji międzykulturowych dla międzynarodowego środowiska biznesowego” poprzez zespół projektowy wychodzi naprzeciw potrzebom zróżnicowanym kulturowo pracownikom. Projekt będzie rozwijał nie tylko kompetencje miękkie i kompetencje międzykulturowe w środowisku biznesowym, ale także indywidualne umiejętności miękkie i międzykulturowe kompetencje wśród osób dorosłych, takie jak przedsiębiorczość, umiejętności obywatelskie, osobista, społeczna i kulturowa świadomość i ekspresja. W związku z tym „Interculturality” ma na celu spełnienie celów strategii „Europa 2020”, które stanowią, że do promowania inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu, w tym kluczowych kompetencji dorosłych, potrzebna jest wysokiej jakości edukacja i szkolenia.

  Projekt ma na celu w szczególności zajęcie się powyższymi kwestiami w ramach podejścia pedagogicznego zaprojektowanego w celu maksymalizacji wpływu poprzez tworzenie i udostępnianie otwartych zasobów edukacyjnych (OER) w oparciu o praktyczne zajęcia szkoleniowe oraz aplikację mobilną wspomagającą ocenę i rozwój indywidualnych kompetencji międzykulturowych osób dorosłych, którzy są zainteresowani zwiększeniem swoich szans na uzyskanie zatrudnienia, założeniem własnej firmy lub rozwijaniem swoich umiejętności.

  „Interculturality” jest skierowany również do trenerów i edukatorów osób dorosłych, którzy nie tylko stanowią kluczową grupę docelową zaangażowaną w główne działania projektu, ale także podnoszą kwalifikacje i wzmacniają swoje kompetencje dzięki ustawicznemu doskonaleniu zawodowemu (CPD), promując tym samym zrozumienie znaczenia umiejętności międzykulturowych u osób dorosłych.

  Cele projektu „Interculturality”:

  1. Umożliwienie edukatorom osób dorosłych rozwijanie kompetencji międzykulturowych u osób dorosłych, poprzez kurs ustawicznego doskonalenia zawodowego.

  2. Zapewnienie ram metodologicznych dla wzmocnienia kluczowych kompetencji i umiejętności międzykulturowych osób dorosłych.

  3. Zminimalizowanie rozbieżności kulturowych, które wpływają na wyniki i jakość pracy.

  4. Wsparcie grupy docelowej i beneficjentów w rozwoju osobistym obejmującym zagadnienia międzykulturowe analizowane przez pryzmat środowiska biznesowego.

  5. Opracowanie wielojęzycznej platformy edukacyjnej zapewniającej otwarty i natychmiastowy dostęp do pełnego zestawu rezultatów projektu, w tym do przestrzeni e-learningowej i aplikacji mobilnej wspierającej dostęp do kursu doskonalenia zawodowego.

  Zgodnie z powyższymi celami sam charakter sektora biznesowego sugeruje, że technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) mogą pomóc w szkoleniach z zakresu kompetencji międzykulturowych. W związku z tym projekt „Interculturality” wykorzystuje ICT w celu ułatwienia oceny i nabywania wiedzy i umiejętności związanych z kompetencjami międzykulturowymi w ramach programu ustawicznego doskonalenia zawodowego (CPD). Aby zapewnić sukces takiej inicjatywy, ważne jest określenie podstawowej wiedzy i umiejętności składających się na kompetencje międzykulturowe oraz opracowanie odpowiedniego otoczenia pedagogicznego dla docelowych beneficjentów projektu „Interculturality”. Zmiany w technologii, globalizacji i komunikacji sprawiły, że kompetencje kulturowe należy badać w wymiarze międzynarodowym. Współzależność gospodarki europejskiej oraz coraz większe międzynarodowe i ponadnarodowe działania firm wymagają coraz większej liczby europejskich narzędzi doskonalących umiejętności pracowników, a w szczególności rozwijania kompetencji zawodowych.

  Projekt "Interculturality" jest współfinansowany przez Program Unii Europejskiej Erasmus+. Koordynatorem projektu jest University of Deusto (Hiszpania), a partnerami są Mugla Sitki Kocman University (Turcja), Training 2000 psc (Włochy) oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji (Polska).


  Źródła obrazów użytych w modułach wskazane są pod obrazami. Wszystkie niepodpisane obrazy pochodzą z zasobów otwartych serwisu Pixabay.com. Wszystkie szablony prezentacji powstały w oparciu o zasoby otwarte serwisu Canva.com.

 • MODUŁ 1 - Przegląd kluczowych czynników kulturowych i ich wpływu na globalne przywództwo

 • MODUŁ 2 - Zarządzanie międzykulturowe

 • MODUŁ 3 - Globalne przywództwo

 • MODUŁ 4 - E-przywództwo i zespoły wielokulturowe